JSC Jilid 1(1) 2019

Preliminary

Issues on Islamic and Christian Counselling in Malaysia: Debates on The Usage of Appropriate Terminology
Norazlina Zakaria & Noor Shakirah Mat Akhir 
Full paper
1
Perlaksanaan Konsep Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyyat (DHT) dalam Membuat Keputusan Semasa Proses Kaunseling Keluarga dan Perkahwinan
Mohd Suhadi Mohamed Sidik, Md Noor Saper & Nurul ‘Ain Mohd Daud
Full paper
10
Pembinaan Modul Bimbingan Religiositi Sebagai Interventasi Salah laku Remaja
Md Noor Saper
Full paper
20
Proses Kaunseling Islam Menurut Perspektif Al-Ghazali
Salasiah Hanin Hamjah
Full paper
30
Psikospiritual Islam: Konsep dan Aplikasi
Che Zarrina Sa’ari
Full paper
43
Kaunseling Islam: Soalan – soalan untuk Klien Semasa Sesi Kaunseling
Mohd Syukri Kamis
Full paper
52
Kod Etika Kaunselor dalam Profesion Kaunseling Menurut Perspektif Islam
Zainab Ismail
Full paper
68

Leave a Comment